“வாழ்வியல் முன்னேற்றத்திற்கான கல்வியும் சமகால நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் விழிப்புணர்வும்”

𝗔𝗻 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀..!

“வாழ்வியல் முன்னேற்றத்திற்கான கல்வியும் சமகால நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் விழிப்புணர்வும்”

𝗕𝘆 : 𝗗𝗿. 𝗞. 𝗨𝘁𝗵𝗮𝘆𝗮𝘀𝗲𝗲𝗹𝗮𝗻 – 𝗔𝗻𝗮𝗲𝘀𝘁𝗵𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗨𝗻𝗶𝘁, 𝗕𝗮𝘀𝗲 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹, 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼.

𝗗𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗶𝗺𝗲 : 𝟭𝟲𝘁𝗵 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗮𝘁 𝟳 𝗣𝗠.

𝗪𝗲 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝘂𝗿 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝘂𝘀𝗲𝗳𝘂𝗹 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀..!

𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼 :
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : +𝟵𝟰 𝟳𝟳𝟳 𝟭𝟮𝟯 𝟯𝟯𝟬
𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 : +𝟵𝟰 𝟭𝟭𝟰 𝟳𝟱𝟴 𝟳𝟰𝟴
𝗘-𝗠𝗮𝗶𝗹 : 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗲𝗱𝘂𝘀.𝗹𝗸
𝗪𝗲𝗯. : 𝘄𝘄𝘄.𝗲𝗱𝘂𝘀.𝗹𝗸

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗘𝗗𝗨𝗦🎓

Online meeting details will be published here by 16th sunday morning.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *