Grade 5 Scholarship Exam past paper 2021-Tamil Medium

கீழுள்ள லிங்க் மூலமாக வினாத்தாள் தரவிறக்கம் செய்ய முடியும்..! 

 
மாணவர்களின் பயன் கருதி  பகிரப்படுகிறது.

உரிமம் : இலங்கை பரீட்சை திணைக்களம்.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *